Netthandel

F-gass forordningen

Moderne Kjøling AS er godkjent eksamenssted for personellsertifisering iht. F-gass forordningen, (EF) nr. 303/2008. Det tilbys eksamen i kategori 1 & 4, med hovedvekt på kandidater i kategori 1 siden våre prøverigger er laget for kategori 1.

I EU kommisjonsforordning (EF) 303/2008 er det fastsatt hvilke minstekrav og vilkår som gjelder for sertifisering av foretak og personell med hensyn til stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder F-gasser. Alle personer og foretak i Norge som utfører installasjon og vedlikehold på slike anlegg, må inneha et sertifikat tilsvarende den kategori de jobber innenfor. Les om kravene og sertifiseringen iht. F-gass forordningen (person- og bedriftssertifisering) her, eller les mer om F-gass forordningen hos Isovator. Tidsfristen for å skaffe seg et personlig sertifikat og et bedriftssertifikat er satt til 1. september 2013 av Klima og forurensningsdirektoratet (Klif).

Personlig sertifikat oppnås ved å gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve. 

Forkunnskaper. Eksamenskandidaten må være i arbeid innen kuldefaget og være kjent med lover og forskrifter for sikker håndtering av kuldemedier og industrigasser og ha erfaring i bruk av sveiseutstyr, vakuumpumpe, tømmeaggregat og trykktesting med nitrogen. Ved manglende erfaring eller farlig omgang med anlegg, verktøy og utstyr vil kandidaten bli nektet å fortsette prøven.  Dette regnes som stryk og kandidaten må melde seg opp til fornyet prøve når ferdighetene er innøvd. Eksamenskandidaten er personlig ansvarlig for tap av kuldemedie og skade på materiell og person som måtte skje under eksamen. Unødig høyt forbruk av materiell vil bli fakturert kandidaten.

Både teoriprøven og den praktiske prøven foregår på norsk, og det er ikke anledning til å ta den på andre språk.

Påmeldingen er personlig og bindende. Manglende oppmøte regnes som stryk. Ved både teori- og praktisk eksamen må det forevises gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet under prøven.

For å melde seg opp til eksamen må man ha en nettbruker hos Moderne Kjøling. Hvis man er en eksisterende kunde hos Moderne Kjøling AS og mangler dette, kan man sende en e-post til kundeservice@renkulde.no eller ringe oss. Andre som ønsker å melde seg opp til eksamen, må registrere seg som kunde før man kan fullføre oppmeldingen. Dette er for å håndtere fakturering, oppmelding m.m. Husk at man må melde seg opp til et tidspunkt for både teori og for den praktiske prøven.

Når begge prøvene er bestått vil kandidaten få tilsendt sertifikat fra Isovator Sertifisering.

 

Les mer om kurset for kategori 1.

Les mer om praktisk eksamen kategori 1.

Les mer om teorieksamen kategori 1.

Les mer om kurset for kategori 4.

Prøveriggen for den praktiske eksamen ser omtrent slik ut!

Mer informasjon:

Den teoretiske prøven gjennomføres som en flervalgsprøve (avkryssing) på data, der kandidaten skal vise tilstrekkelige teoretiske kunnskaper i kuldeteknikk samt kjennskap til lover og forskrifter i forbindelse med bruk av F-gasser (HFK kuldemedier). Maksimal tid for prøven er 2 timer. Det er ikke tillatt med medbrakte hjelpemidler. Eksamen inneholder 40 spørsmål hvorav minimum 29 må besvares helt rett. Etter begrunnet søknad kan eksamen gjennomføres muntlig.

Før den teoretiske prøven gjennomføres anbefales det at kandidaten har gjennomført opplæring eller selvstudie (kjøp kompendie her).

Ved stryk på teorieksamen må kandidaten melde seg opp til og betale for fornyet prøve ved neste ordinære eksamensdag eller senere.

Den praktiske prøven gjennomføres på en prøverigg med et komplett kuldeanlegg der oppgaven gis av sensor. Kandidaten skal blant annet kunne demonstrere ferdigheter i påfylling og avtapping av kuldemedie, utskifting av innloddet komponent i kuldeanlegget samt foreta nødvendige målinger på kuldeanlegget. Verktøy og instrumenter for å gjennomføre prøven finnes ved hver prøverigg (verktøyliste). Det gis anledning til å medbringe eget verktøy som må forelegges og godkjennes av sensor før eksamen starter. 

Før den praktiske prøven gjennomføres er det helt nødvendig at kandidaten har satt seg inn i anleggets utforming (beskrivelse) og er kjent med verktøy og instrumenter (bruksanvisninger).

Kandidaten må også lese eksamensreglement (les her) og underskrive regler for bruk av sertifikatet (les her) før sertifikatet kan utstedes.

Etter den praktiske eksamen blir det tatt bilde, som skal benyttes på sertifikatet.

Ved stryk på praktisk eksamen må kandidaten melde seg opp til og betale for ny praktisk eksamen på neste ordinære eksamensdag eller senere.

Nyttig informasjon/linker:

Version: 1905-3.6.22. ©
2019
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettveien 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00 | Telefax - 22 08 78 99

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge