Netthandel

HFK miljøavgift økes med 1.8% i statsbudsjettet for 2010

13.10.09
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 økes CO2 avgiften på HFK og PFK med 1.8% fra 204.99 til 208.68kr/co2 tomm ekvivalent.

3.16 Avgift på visse klimagasser (kap. 5548 post 70)

Avgiften på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) ble innført i 2003. Avgiftens formål er å redusere utslippene av HFK og PFK gjennom å stimulere til bruk av alternative gasser og til utvikling av ny teknologi som ikke bruker HFK og PFK.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer. Avgiftsplikten oppstår som hovedregel ved uttak fra godkjent lager eller ved innførsel. Det gis fritak for avgiften bl.a. for HFK og PFK som gjenvinnes.

Avgiftssatsene er gradert ut fra gassenes globale oppvarmingspotensiale (GWP) og tilsvarer i 2009 om lag 205 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Dette innebærer at de ulike HFK- og PFK-forbindelsene har ulike satser avhengig av hvor kraftig klimaeffekt de antas å ha. Det foreslås å prisjustere avgiftssatsene for 2010, se forslag til avgiftsvedtak § 2.

Miljøverndepartementet har etablert en refusjonsordning for HFK og PFK som innleveres for destruksjon til godkjent destruksjonsanlegg. Refusjonsordningen administreres av Statens forurensningstilsyn og er nærmere omtalt i Prop. 1 S (20092010) Miljøverndepartementet.

 

Statsbudsjettet finner du her: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2010/Dokumenter/

Tilbake
Version: 2101-3.6.29. ©
2021
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge