Netthandel

EE-Avfall

26.08.09
Hva er EE-avfall og hvordan skal det håndteres?

Bakgrunn
I Norge oppstår det årlig ca. 145 000 tonn avfall fra elektriske og elektroniske produkter ( EE-avfall ). Dette avfallet inneholder betydelige mengder helse- og miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv, kadmium, flammehemmende midler, PCB m.fl. Selv i små konsentrasjoner gir de helse- og miljøskadelige stoffene store skadeeffekter.

På grunnlag av dette har myndighetene vedtatt en forskrift som sikrer at EE-produktene samles inn, de miljøskadelige stoffene utsorteres og ressursene gjenvinnes. Forskriften trer i kraft 1. juli 1999 og pålegger importører og produsenter av bl.a. næringselektroprodukter, ansvar for innsamling og forsvarlig behandling av EE-avfall. Innsamlingen er landsomfattende, og importører/produsenter skal sørge for vederlagsfri henting av avfallet fra regionale oppsamlingsplasser og til behandlingsanlegg. Forskriften krever også at produsent/importør av EE-produkter årlig rapporterer til SFT om produksjon og import av EE-produkter, samt mengder og type avfall som er innsamlet og gjenvunnet.

Det vil være svært kostnadskrevende å etablere en slik innsamling på egenhånd. Elektrobransjen har derfor etablert RENAS AS ( returselskapet for næringselektro ) som organiserer og står for driften av et landsomfattende retursystem som oppfyller kravene i EE-forskriften. Bedrifter som ikke er medlem av RENAS må selv organisere et system for innsamling og behandling av sine elektroprodukter, samt rapportering til SFT.

RENAS
RENAS AS ble stiftet 07.08.97 og eies 50% av EFO og 50% av TBL-Elektro. EFO er en næringsorganisasjon for norske elektroprodusenter, agenter og grossister. Moderne Kjøling har meldt seg inn i EFO. TBL-Elektro er en bransjeforening for elektroprodusenter.

RENAS virksomhet vil ha som formål å oppfylle kravene i forskriften på vegne av medlemmene. Dette innebærer konkurransenøytrale ordninger for innsamling, sortering, gjenvinning og behandling av EE-avfall. Selskapet skal ikke selv utføre arbeidet, men samarbeide med profesjonelle aktører slik at avfallshåndteringen blir mest mulig kostnadseffektiv og miljøvennlig. RENAS mål er å nå et innsamlingsnivå på minimum 80% innen 1.7.2004, slik forskriften krever.

Finansiering og miljøgebyr
RENAS finansieres gjennom inntekter fra gjenvinning av avfall og innbetaling av miljøgebyrer. Gebyrene skal gjenspeile kostnadene ved avfallshåndteringen. Produsenter og importører betaler sitt miljøgebyr til RENAS, som igjen betaler for sine kjøpte tjenester innenfor innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av avfallet. Det skal være balanse mellom inntekter og utgifter. Miljøgebyret pålegges kun i første ledd, dvs. hos importør/produsent. Ved import blir gebyret innkrevd av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Elektrobransjen har vedtatt at miljøgebyret skal utgjøre 1% av vareverdien (import/selvkostverdi) for alle varegrupper. Hos Moderne Kjøling vil gebyret være inkludert i varens listepris.

RENAS retursystem
RENAS har etablert 71 regionale oppsamlingsplasser som er spredt over hele landet. Her kan EE-avfall som faller inn under RENAS ansvarsområder leveres inn uten vederlag. Det kan være avfall fra forhandler, installatør, grossist, kommuner, private avfallsinnsamlere, etc.

Fra de regionale oppsamlingsplassene transporteres EE-avfallet til godkjente behandlingsanlegg som RENAS har inngått avtale med.

Hvilke varer regnes som EE-produkter?
EE-produkter omfatter samtlige produkter som er tilknyttet strøm: Kompressorer, fordampere, kondensatorer, aggregater samt alle former for termostater, pressostater, brytere, ledninger etc. Batteridrevne instrumenter som lekkasjesøkere og vakuummeter etc. regnes også som EE-produkter.

Hva gjør du med ditt EE-avfall?
Som avfallsbesitter kan du levere inn ditt avfall på følgende steder:

  1. Hos forhandlere: Du kan levere ditt forbruksavfall (dvs. produkter tilsvarende de produkter som normalt oppstår i husholdningen) til forhandlere uten vederlag. Produksjonsavfall kan leveres forhandlere mot at det kjøpes tilsvarende mengde nytt utstyr.
  2. Kommunale mottak: Du kan levere alt EE-avfall til kommunalt mottak, men kommunen kan kreve vederlag for produksjonsavfall.
  3. Regionale oppsamlingsplasser: Du kan levere alt EE-avfall (næringsavfall) til regionale oppsamlingsplasser uten vederlag.

Hvordan håndtere EE-avfallet?
Alle som er i besittelse av EE-avfall må håndtere og videresende avfallet på en slik måte at det er egnet for miljømessig forsvarlig behandling. Dette innebærer bl.a. at avfallet håndteres slik at miljøfarlige komponenter senere kan sorteres ut og behandles, og slik at mulighetene for gjenvinning ikke reduseres. Dersom behandlingen medfører økte kostnader når man skal skille ut miljøfarlige komponenter, avfallet er vanskelig å identifisere og/eller på annen måte hindrer gjenvinning, kan produktene avvises ved de regionale oppsamlingsplassene.

Nye plikter for Moderne Kjøling
Som forhandler av EE-produkter har Moderne Kjøling plikt til å ta EE-avfall vederlagsfritt i retur ved vårt forretningssted ved nykjøp av tilsvarende mengde og type produkter. Videre må vi sørge for at avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og transporteres til oppsamlingsplass. Mottaksplikten er begrenset til de EE-produkter vi omsetter, samt EE-produkter som vi tidligere har omsatt innenfor samme produktspekter. Mottaksplikten er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Materialer og komponenter i EE-avfall som er spesialavfall i hht. forskrift om spesialavfall, sorteres ut og håndteres i godkjente behandlingsanlegg. Moderne Kjøling setter i nær fremtid opp en "miljøstasjon" for oppsamling av avfallsenheter inntil 25 kg. Større enheter ønskes levert direkte til kommunalt eller regionalt (RENAS) mottak.

Som importør av EE-produkter må vi årlig rapportere til Statens forurensningstilsyn om import av EE-produkter, samt om mengder og typer avfall som er innsamlet, gjenvunnet og undergitt annen forsvarlig behandling. RENAS vil utføre rapporteringen for oss.

Tilbake
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge