Netthandel

Endringer i f-gass forordningen

11.01.19
F-gass forordningen er endelig blitt en del av norsk lov.

EUs F-gass forordning i fra 2014 er nå hjemlet i Produktforskriften som en endring av kapittel 6a om fluorholdige stoffer. Forskriften trådte i kraft 19. desember 2018.

Kort fortalt gjelder nå EU forordningene om HFK gasser også i Norge, med unntak for intern EU rapportering og kvoteordning. Det er i stedet laget en egen nedfasingsplan for Norge med tilhørende importkvoter som gjelder i fra 1.1.2019.

Som en del av regelverket endres også F-gass sertifikatet til å ha gyldighet i 5 år fra utstedelsesdato, men denne paragrafen trer først i kraft 1.6.2020.

EU forordningene finnes dessverre ikke på norsk, men kan leses i engelsk eller dansk utgave. Miljødirektoratet arbeider nå med å utarbeide norsk veiledning.

Endring fra vekt til GWP som målestokk for tiltak mot utslipp av HFK gasser

Alle tiltak samt importkvoter knyttes nå opp mot kuldemediets potensielle drivhuseffekt (GWP) og det innføres forbud mot bruk av kuldemedier med høy GWP i henhold til en vedtatt liste. Vi har laget en litt forenklet oversikt på side 368 i 2018 katalogen over hvilke kuldemedier som blir forbudt, og hvilke som kan brukes frem til år 2030.

AREA appPeriodiske lekkasjesøking

En av de viktigste endringene er at krav til periodisk lekkasjekontroll nå knyttes opp mot kuldemediefyllingens GWP i stedet for mengde i kg. Vi har laget en hjelpetabell som forklarer grensene for lekkasjesøkeintervallene og når det er pålagt å ha lekkasjealarm.

Tabellen finner du i 2018 katalogen på side 368.

For alle som ønsker en app på telefonen for å beregne dette, kan vi anbefale "AREA f-gas" der man også kan velge norsk språk. Den gir i tillegg informasjon om kuldemediets fareklasse og brennbarhet i henhold til EN378 standarden.

Merking av kuldeanlegg med HFK gassMerkeplikt for kuldeanlegg

EU forordning 2015/2068 omhandler merking av produkter og utstyr. Anleggene skal merkes med kuldemediefylling (type og mengde), beregnet GWP for fyllingen samt teksten: "Inneholder fluorholdige drivhusgasser omfattet av Kyotoprotokollen" Merkingen skal utføres av den bedriften som påfyller kuldemediet og skal selvsagt være i samsvar med anleggets kuldemedieprotokoll.

Når det gjelder de øvrige punktene i forordningene, vil vi komme med detaljer når Miljødirektoratet har laget sitt informasjonsmateriell.

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge