Netthandel

Kuldemedier

26.08.09
SUVA®-kuldemedier produsert av DuPont er nye og mer miljøvennlige kuldemedier. De er laget for å erstatte FREON®-mediene, og kommer både som klorfrie medier for nye anlegg og drop-in medier for eksisterende anlegg.

SUVA®-mediene er utviklet og skreddersydde for å erstatte FREON®-mediene, som er blitt brukt i mer enn 50 år. Opprinnelig skulle SUVA® erstatte ikke-fluorkarbonmedier som var brennbare og/eller giftige.
Under normale driftsforhold er både FREON®- og SUVA®-mediene:

 

  • Praktisk talt ikke-brennbare og ikke-eksplosive
  • Så og si ikke giftige
  • Ikke-korrosive

Hele spekteret av SUVA®-mediene har liten eller ingen ozon-nedbrytende effekt (ODP), og spekteret består av blandinger og en-komponenter. De fleste SUVA®-blandingene har fått tildelt R-numre av ASHRAE; Zeotropene tilhører R400-serien.

Vi skal videre se på hvilke sikkerhetshensyn som må utvises når man har med SUVA®-mediene å gjøre:

Egenskaper
Alle SUVA®-mediene unntatt SUVA®123, er gasser i væskeform under trykk. De fylles på sylindre og andre egnede beholdere som er sterke nok til å tåle trykket.
Trykkområdet for SUVA®-mediene ved normal temperatur (25 grader C) ligger i området fra 0,91 bar (SUVA®123) til 13,8 bar (SUVA®125). Alt kuldeteknisk utstyr må tåle tilsvarende høye trykk. (SUVA®123 er flytende ved romtemperatur).

Lukt:

SUVA®-mediene har en svak eterisk lukt. Dette merkes bare når luften har en høy konsentrasjon av mediene.

Gassene er tyngre enn luft:

SUVA®-mediene er opptil seks ganger tyngre enn luft. De samler seg på lave steder, omtrent som en væske, og større mengder av gassen fortrenger luft. I gassfase nedbrytes SUVA®-mediene dersom de utsettes for åpen flamme eller veldig varme metallflater. Dekomponeringen kan danne giftige og irriterende stoffer som f.eks. hydrogenklorid og hydrogenfluorid. Disse irriterer nese og svelg. Reaksjonsproduktene er imidlertid lette å oppdage p.g.a. deres skarpe og irriterende lukt. Det er nesten umulig å bli værende i et rom eller område som inneholder mer enn noen få ppm av gassene.

Ved å følge DuPonts produktdatablader for håndtering av kuldemedier kan spalting unngås.

Grenseverdier

"The American Conference of Governmental Industrial Hygienists" (ACGIH) publiserer anbefalte TLV-verdier for mange industrielle kjemikalier. TLV-TWA (Treshold Limit Value - Time Weighted Average) er en tidsbestemt gjennomsnittlig konsentrasjon av en gass i luft (i løpet av en 8-timers arbeidsdag og 40-timers arbeidsuke) som de fleste arbeidstakere kan utsettes for dag etter dag uten å få skadelige mên. For noen kjemikalier (inkludert FREON-medier) er det tillatt å bli utsatt for konsentrasjoner høyere enn TLV-TWA grensen dersom man resten av dagen utsettes for konsentrasjoner som ligger tilsvarende under TLV-TWA grensen. Denne grensen betegnes som STEL-grensen (Short-Term Exposure Limit). Det finnes også en takverdi for konsentrasjon av gass i luft, TLV-CL, som ikke må overskrides. CL = Ceiling Limit.

Den høyeste TLV-TWA verdien som noe kjemisk stoff har fått (bortsett fra karbondioksid) er 1000 ppm (i volum). De fleste land godkjenner TLV-verdiene som settes av ACGIH, men det finnes noen unntak.

Følgende SUVA®-komponenter er blitt undersøkt og gitt verdien 1000 ppm: SUVA®134a, 124, 125, MP39, MP66, HP80, HP81, HP62 og 9000.

Behandling av SUVA®-mediene

Unngå høye konsentrasjoner av SUVA®-medier i gassform. Gassene er tyngre enn luft og samler seg på lave steder. Store gassmengder vil derfor fortrenge luften og kan medføre kvelning. Arbeidsplasser bør ha tilstrekkelig ventilasjon og maksimal tillatt konsentrasjon (TLV) på 1000 ppm bør overholdes. Ikke inhalêr konsentrerte SUVA® gasser og svelg for all del ikke flytende SUVA®-kuldemedium. Mediene må ikke komme i kontakt med åpen flamme eller varme metallflater. SUVA®-gassene kan nedbrytes ved høye temperaturer og danne giftige stoffer. Disse er irriterende og syrelignende, og dersom du merker dette må du evakuere området og lufte godt. Du må hverken lodde eller sveise med SUVA®gasser i nærheten, og heller ikke plassere andre gasser eller elektriske varmeovner i nærheten. Røyking er ikke tillatt. Bær en ansiktsmaske med friskluftstilførsel dersom du skal inn i et område med høy konsentrasjon av kuldemediegasser eller deres reaksjonsprodukter. Beskytt hud og hender fra kontakt med flytende kuldemedium da dette kan forårsake frostskader. SUVA®123 påfører deg ikke frostskader, men fjerner naturlig fett fra huden slik at den lett infiseres. Bruk hansker! Øynene beskyttes med vernemaske eller -briller.

Kuldemediesylindre må ikke overhetes. En beholder kan varmes opp dersom den skal tømmes, men aldri over 50 grader C. I enkelte land er denne grensen lavere. Bruk et kar med varmt vann, et elektrisk varmebelte eller et varmeskap (alle må være utstyrt med en termostat), men aldri en flammebrenner. Lokal oppvarming kan svekke sylinderen slik at den ikke blir trygg å bruke under normale trykk. Overoppheting kan føre til at sylinderen blir full av væske og utvikle et hydraulisk trykk som forårsaker brudd i beholderen.

Sylinderen må heller ikke overfylles. Dersom beholderen er full av væske vil trykket stige svært raskt som følge av en liten temperaturheving, for så å eksplodere. Sylinderen bør behandles forsiktig slik at den ikke skades. Unngå å slippe den, rulle den eller bruke den som støtte for annet utstyr. Sylinderen eller ventilen skal ikke repareres dersom den/de er skadet, dette må utføres av en fagmann. Levèr beholderen til din SUVA® forhandler.

Beholdere lagres i godt ventilerte rom eller i det fri, beskyttet mot sollys. Lagringsplassen må være tørr da fuktighet kan medføre rust og svekke beholderen.

Brukt olje fra kuldeanlegg må behandles forsiktig da den kan inneholde syrer etter motorbrann. Bruk hansker, beskyttende klær og ansiktsvern. Brukt olje skal leveres som spesialavfall til autorisert mottager. (Kontakt NORSAS for mer informasjon).

Reduser trykket og blås gjennom rørene med tørr nitrogen før du går igang med å lodde eller sveise. Ved lekkasjesøking holder kompressor og varmevekslere ofte et høyere trykk enn normalt. Dersom det utføres sveising eller lodding under trykk kan temperaturøkningen medføre et såpass høyt trykk at komponenten brister.
Spyl aldri rørene eller andre deler av anlegget med oksygen, da oksygen og kuldemedium kan danne en eksplosiv blanding.

SUVA®-mediene må heller ikke blandes med luft av høy konsentrasjon over atmosfærisk trykk, da dette kan danne en brennbar blanding.

Førstehjelp

Frostskader:

Varm den skadede huden til kroppstemperatur så fort som mulig. Frostskaden dekkes med sterilt kompress. Kontakt lege.

Øye:

Dersom du får kuldemedium i øyet må det renses med mye vann. Konsultêr en lege.

Hud:

Direkte hudkontakt med væsken kan lett medføre irritasjon, tørr hud og frostskader. Tilsølt tøy fjernes raskt og huden skylles med rikelige mengder lunkent vann.

Innånding av for mye SUVA®gasser:

Innånding av høye konsentrasjoner av SUVA®gasser kan påvirke sentralnervesystemet forbigående med tretthet, sløvhet og økt søvnbehov. Andre virkninger kan være svimmelhet, en følelse av å være beruset og svekket koordinasjonsevne. Vedvarende innånding av høye konsentrasjoner av SUVA®gasser kan forårsake rytmeforstyrrelser i hjertet, bevisstløshet og, ved ekstrem overeksponering, død.
Personen må umiddelbart bringes ut i frisk luft og legges rolig ned. Gi kunstig åndedrett dersom personen har sluttet å puste. Ring en lege. Spaltningsproduktene ved høye temperaturer er sure og giftige og kan gi lungeskader.

Tap av bevissthet:

Gi aldri en bevisstløs person noe i munnen. Løs stramtsittende klær. Legg den skadede i stabilt sideleie. Sørg for frie luftveier. Gi kunstig åndedrett om nødvendig og tilkall lege.

Ikke bruk kjemiske produkter som hører til adrenalin-efedrin gruppen. I kombinasjon med høy konsentrasjon av SUVA® gasser kan dette gi en alvorlig forstyrrelse av hjerterytmen (ventikkelflimmer).

Kilder:

  • DuPonts Servicemanual for SUVA®-kuldemedier
  • Produktdatablader for SUVA®-kuldemedier
  • Brosjyren "Safety of SUVA® refrigerants"

 

Tilbake
Version: 2406-3.7.31. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge